• دوستانه کارکنان درجه

    5
    5

محل اطلاعات

Shops: Sunday to Wednesday (9:30 AM To 12:30 PM ) And (4:30 PM To 10:30 PM) Thursday and Saturday ( 9:30 AM To 10:30 PM) Friday (4:30 PM To 10:30 PM) Restaurants: Sunday To Thursday (9:30 AM To 12:00 AM) Friday (1:00 PM To 12:00 AM) Offices: Sunday To T

زمان

زمان متوسط: 1
ساعات كاري: 9:30 AM
ساعات تعطيلي: 12:00 AM

قیمت

رتبه‌بندي قيمت 2.5